Language

 

Menu

ASEAN CORNER คอลัมน์พิเศษ เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2556

ASEAN CORNER

MAY-JUNE 2013
    รองศาสตราจารย์ ดร.พิมล  เรียนวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

 

 

 

คอลัมน์พิเศษ

9 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.    การตระหนักรู้ของประชากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.    การพัฒนาภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
3.    การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกันให้มากขึ้น
4.    การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.    การส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคลากรให้แข่งขันได้ในประชาคมโลก
6.    การธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการดูแลภาษาแม่ให้เข้มแข็ง แม้ว่าจะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
7.    การเชื่อมโยงวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
8.    การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในแต่ละระดับ
9.    การเชื่อมโยงการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกๆ 2 ปี
(เสนอโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 2556)

 

•   ดรรชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2012 (เฉลี่ยทั่วโลก 50.71 (จาก 54 ประเทศ) เฉลี่ยเอเชีย 47.54 (จาก 12 ประเทศ) (ที่มา: EF English Proficiency index 2012)

อันดับโลก

ประเทศ

ร้อยละ

12

สิงคโปร์

58.65

13

มาเลเซีย

57.95

27

อินโดนีเซีย

53.31

31

เวียดนาม

52.14

53

ไทย

44.36

 

•    อัตลักษณ์อาเซียนมีหรือไม่ ?
    (ที่มา: การสัมมนาในหัวข้อ “อัตลักษณ์อาเซียนมีหรือไม่ ? จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์)
    “อัตลักษณ์ของอาเซียน” มักจะถูกพูดถึงในเรื่องของความแตกต่างหรือความไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันกลับไม่พูดถึงมากนัก สิ่งที่เหมือนกันนี้มีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
(ที่มา: อ.กิตติ ประเสริฐสุข อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  • อัตลักษณ์เชิงบวก เช่น ประวัติศาสตร์เรื่องอาณานิคมและการปลดแอกจากอาณานิคม ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เรามีร่วมกัน สภาพสังคมที่มีค่านิคมที่ใกล้เคียงกันพอสมควร เช่น การให้ความสำคัญกับครอบครัว ผู้หญิงในสังคมอาเซียนจะมีสถานะค่อนข้างสูง อุปนิสัย ความร่าเริง การเป็นเจ้าภาพที่ดี
  • อัตลักษณ์เชิงลบ เช่น การเมืองการปกครองในลักษณะอำนาจนิยมหรือเผด็จการ ที่แต่ละชาติเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มา ระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก การคอรัปชั่น การไร้ระเบียบวินัยและปัญหาชาตินิยมล้นเกิน

อัตลักษณ์อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในด้านที่มีความสำคัญ เช่น สังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดเป็นเสาหลักที่สำคัญของประชาคมอาเซียน
(ที่มา: อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

การศึกษาและวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

           ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2556 มีคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National University of Philippines; UP) เดินทางมาทัศนศึกษาและร่วมทำวิจัยกับอาจารย์คณะการแพทย์แผนตะวันออก ทีมคณาจารย์จาก UP ประกอบด้วย

1.    Professor Yolanda Robles
2.    Dr. Imelda Pena
3.    Dr. Erna Arollado
4.    Professor Vina Rose Dahiling

          คณาจารย์จาก UP ทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าพบท่านคณบดี ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ท่านคณบดีได้พาคณาจารย์ทั้ง 4 ท่านไปเยี่ยมชม RSU Healthcare ที่ RSU Tower ถ.สุขุมวิท 31 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ทาง Professor Yolanda Robles และ Dr. Imelda Pena ได้เดินทางกลับประเทศฟิลิปปินส์
          สำหรับ Professor Vina Rose Dahiling และ Dr. Erna Arollado ยังคงอยู่ที่คณะการแพทย์แผนตะวันออก ต่อไปถึงเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับ ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และคณะฯ

 

  • การจัดการความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(เสนอโดย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 8 กุมภาพันธ์ 2556)
1.    แนวทางการบริหารจัดการการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ระดับภูมิภาค    1. การทำ Mutual Recognition Assessment (MRA)
            2. การพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตและการประกันคุณภาพในภูมิภาค
ระดับประเทศ    1. การเจรจาเปิดการค้าเสรีด้านการศึกษา
            2. การสนับสนุน การให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนกับประเทศเพื่อนบ้าน
            3. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
ระดับกระทรวง    1. การยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
            2. การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย
            3. การส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ
ระดับสถาบัน    1. การผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และ
                          อุตสาหกรรมเป้าหมาย
            2. การสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษา

2.    ปัจจัยที่กระทบการศึกษาไทย

ปัจจัยภายนอก

 

  • กระแส AEC สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

(อ.บุริม โอทกานนท์ ประธานสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล: นสพ.ประชาชาติ ฉบับวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2556)

    ในมุมมองของนักการศึกษา ผมมองว่า AEC เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สถาบันการศึกษาของไทยต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร เพราะคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ AEC หรืออยากจะมองหาวิธีการจัดการ หรือการมองหาโอกาสต่างๆ ก็จะมองมาที่สถาบันการศึกษา ว่าเนื้อหาที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ต่อไปจะต้องเปลี่ยนจากกรณีศึกษาของสิ่งแวดล้อมในตลาดไทย ไปสู่การศึกษาสิ่งแวดล้อมและบริบทต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม แนะนำแนวทางให้นักศึกษา ได้รู้จักและเข้าใจวิธีคิดของประชากรในอาเซียน ก่อนที่คนกลุ่มนี้จะก้าวไปด้วยตัวเองอย่างเต็มตัว

 

  • จำนวนนักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย ปีการศึกษา 2553

ประเทศ

จำนวน (คน)

สาขาที่นิยมเรียน (จำนวนผู้เรียน)

 

 

ลาว

1,311

ภาษาอังกฤษ (178)

 

พม่า

1,310

บริหารธุรกิจ (114)

 

เวียดนาม

1,100

บริหารธุรกิจ (107)

 

กัมพูชา

944

ภาษาอังกฤษ (112)

 

อินโดเนียเซีย

259

ไบโอเทคโนโลยี (21)

 

ฟิลิปปินส์

192

บริหารการศึกษา (29)

 

มาเลเซีย

106

ศาสนศาสตร์ประยุกต์ (9)

 

สิงคโปร์

37

บริหารธุรกิจ (5)

 

บรูไน

1

บริหารธุรกิจ (1)

          (ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ.)
 
สถาบันการศึกษาตื่นผุดหลักสูตรใหม่รับเออีซี
5 สาขายอดฮิต
1.     บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยหอการค้า (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยรังสิต (ปริญญาโท)
2.     นิเทศศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.     ภาษาและวัฒนธรรม เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.     เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.     โลจิสติกส์ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยบูรพา (ปริญญาตรี-โท) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (ปริญญาโท)
(ที่มา: คอลัมน์ประชาคมอาเซียน นสพ.โพสต์ทูเดย์ 17 เมษายน 2556)
Share

คลินิกการแพทย์แผนตะวันออก

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและความงาม

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4406, 4407

คลินิกบำบัดโดยกระตุ้นจุดสะท้อนที่ใบหู

คณะการแพทย์แผนตะวันออก

เปิดบริการ ทุกวันอังคาร 09.00-16.00 น.

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4406, 4407

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Search

ประกาศจากคณะฯ

article thumbnail      ขยายระยะเวลาในการรับสมัครถึง   20 กรกฎาคม 2558 ท่านสามารถลงทะเบียนหน้างานได้   แต่ขอสงวนสิทธิ์อาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้ลงทะเบียน 50 ท่านแรกเท่านั้น   การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม Registration...